លិខិតបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនលីឈួង អំពីការលក់ទីស្នាក់ការគល់ស្ពានជ្រោយចង្វា