អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ របស់លោកសម នរ៉ា

- លេខ១០៨ : រពោលអះអាង និងការពិត (Assertions and Realities)
- លេខ១០៧: ការបែងចែកអំណាចនៅ កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
   La séparation des pouvoirs au Cambodge actuel

- លេខ១០៦: ដំណើរការថ្មីៗនៃការបញ្ចូល ដែនដីជាឧបសម្ព័ន្ធនៅអឺរ៉ុប
- លេខ១០៥: ខ្មែរមានសញ្ជាតិពីរ( Les Cambodgiens ayant une double nationalité
- លេខ១០៤: ចម្លើយ ( Réponses )
- លេខ១០៣ : ករដ្ឋធម្ននុញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទ្រឹស្ដី និង ប្រតិបត្តិ
- លេខ១០២:( សាលដិកានៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្ដរជាតិនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ វិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ) .
   ( L'arrêt De La C.I.J.Du 11 Novembre 2013 )

- លេខ១០១:( លិចិតចំហជូនថ្នាក់ដឹកជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះ
   ជាតិ ) .( Lettre Aux Hauts Dirigeant Des Partis )

- លេខ១០០: (ការយាងត្រលប់មកកាន់ឆាកនយោបាយវិញ នៃព្រះអង្គម្ចាស់​ នរោត្តម រណឬទ្ធិ) .
   (Le retour du Prince Ranariddh á la Politique ?)

- លេខ៩៩:ការសោកស្តាយ
- លេខ៩៨: សេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្តេចក្រមព្រះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ