ព្រះសកម្មភាព សម្តេចក្រុមព្រះ ជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្ស
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ បានយាងចូលរួម ក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែនិងតម្កល់ ព្រះបរមអដ្ឋិ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ព្រះសកម្មភាព ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ សម្តេចក្រុមព្រះចូលគាល់ សម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ និងព្រះមហាក្សត្រ