វីដេអូ ព្រះសកម្មភាពសម្តេចក្រុមព្រះ

កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបើទោះបីគ្មានវត្ត មានសម្តេចព្រះនរោត្តមសី សហនុក៏ដោយ

សម្ដេចក្រុមព្រះ នរោត្ដម រណឫទ្ធិ គាំទ្រលិខិតប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ញើជូន អង្គការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥..
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង បាន យាងនិវត្តន៍មកមាតុប្រទេសវិញ កាលពីថ្ងៃ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥..