សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ក្នុងការរួបរួមគ្នា នៃអ្នករាជានិយម និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ