មូលនិធិសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ
Samdech Krom Preah NORODOM RANARIDDH Foundation(មូលនិធិសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ)

 • Introduction

 • Samdech Krom Preah NORODOM RANARIDDH Foundation has been established to reduce poverty of Cambodian people and to assist government in developing country. SKPNRF was founded while Cambodia has been developing country after civil war for long time a go. In the name of Cambodian Royal family, Samdech Krom Preah NORODOM RANARIDDH has been initiative to create SKPNRF in order to help the poor people and Royal Government of Cambodia in social and culture affairs.
 • Objective

 • -To reduce poverty of Cambodian people.
  -To joint with Royal Government of Cambodia for developing country.
  -To promote Khmer culture by media system.
 • Mission

 • - To join actively with social affairs such as; building and repairing hygiene water supply system, public toilet, and giving nurse service in rural area.
  - To promote Khmer Culture by Arts Conservation Project.
  - To create People Health Program in Radio, TV, Newspaper, and Magazine.