សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧